• thumbnail

    رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران تاکید کرد

    لزوم توجه به توسعه مناطق شهری محروم در تهران

    رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران با اشاره به ریزدانگی و معابر کم عرض منطقه ۱۷ آن‌ها را تهدیدی برای تاب آوری شهری دانست و بر لزوم توجه به توسعه مناطق محروم شهر تهران تاکید کرد.