• thumbnail

    مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی عنوان کرد:

    امکان فروپاشی خانواده در پی ازدواج‌های زودهنگام

    مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور معتقد است ازدواج‌های زودهنگام بار زیادی به سلامت نظام خانواده وارد می‌کند و در نهایت منجر به فروپاشی شود.