• thumbnail

    سم پاشی شیرخوارگاه‌های شمیرانات

    مدیر بهزیستی شمیرانات گفت: سم پاشی شیرخوارگاه آمنه بصورت یک روز در میان، سم پاشی شیر خوارگاه رفیده در پنج مرحله، سم پاشی مراکز آسیب و شبه خانواده بصورت دو روز در هفته، سم پاشی مرکز کودکان و نوجوانان و سم پاشی و ضد عفونی مرکز میان مدت ترک اعتیاد با کمک شهرداری و خیرین اجرا شده است.