• thumbnail

    نتایج یک تحقیق نشان داد:

    رابطه سهل‌گیری و سخت‌گیری والدین با اعتیاد فرزندان به اینترنت

    دانشیار دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به نتایج تحقیق انجام شده طی سالهای ۹۷ تا ۹۸ به روی ۳۸۴ دانش آموز مناطق ۲ و ۵ آموزش و پرورش شهر تهران که از بیشترین امکانات برای استفاده از اینترنت برخوردار هستند گفت: نتایج این تحقیق نشان داد ۵۹ درصد این دانش آموزان به فضای مجازی اعتیاد نداشته، ۳۲ درصد در معرض اعتیاد جدی و ۹ درصد از آنها معتاد بسیار خطرناک به فضای مجازی بودند، به طوری که اگر تلفن همراه از آنها گرفته می‌شد بحران خانوادگی رخ می‌داد و قطعا در شرایط فعلی پاندمی کووید ۱۹، این آمار تقویت شده‌اند.