• thumbnail

    هزار توی حضانت و مادرانی در قامت یک دایه

    اگرچه درد انتشار خبر «عدم تحویل کارنامه و پرونده دانش آموزان به مادران» به نوعی با تکذیب و توضیحات درباره آن از سوی مسئولین آموزش و پرورش، فروکش کرد؛ اما همین خبر یادآور داستان مادرانی است که پس از فوت، طلاق و به طور کلی در نبود همسر «دایه»ای بیش محسوب نشده و مدت هاست که رد پای ترس مدیران ادارات از بی اطلاع بودن پدر به عنوان «ولی» فرزند نسبت به اقداماتی که مادر قصد انجام آن را دارد و پیرو آن به رسمیت نشناختن «مادر» به عنوان نماینده قانونی فرزند برای انجام امور اداری و غیر مالی فرزند، خود را نشان می‌دهد.