• thumbnail

    اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی پایان غم بی‌هویتی

    سال‌ها هزاران فرزند حاصل ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی به دلیل نداشتن شناسنامه از برخی خدمات اجتماعی و آموزش محروم بودند و مادران آنها نیز غم هویت فرزندان خود را داشتند تا اینکه با تصویب قانون اعطای تابعیت به این فرزندان، صدور شناسنامه برای آنها در دستور کار قرار گرفت.