• thumbnail

    معاون سازمان شهرداری ها و دهیاری ها:

    ۹۰۰ شرکت تعاونی دهیاری بیش از ۱۰ هزار شغل ایجاد کردند

    معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: در حال حاضر ۹۰۰ شرکت تعاونی دهیاری در کشور فعال هستند که ۲۱ هزار دهیاری، معادل ۵۶ درصد دهیاری های کشور، عضو آنها هستند و این تعاونی ها بیش از ۱۰ هزار شغل در مناطق روستایی ایجاد کرده اند.