• thumbnail

    ضرورت آموزش فراگیر در مدارس؛

    دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در مدارس عادی تحصیل کنند

    رئیس سازمان تعلیم و تربیت کودک با بیان اینکه منشأ بخشی از آسیب‌ها بیرون از مدرسه است و نباید عنوان دانش‌آموز را برای برخی آسیب‌ها به کار ببریم گفت: وقتی در منطقه‌ای زیرساخت مناسب همانند اشتغال وجود ندارد، یک آسیب است. برخی مشکلات برون سازمانی هستند و در برنامه‌ریزی‌ها باید برای آنها اقدام کرد.