• thumbnail

    مسئول کودکان کار خارجی کیست؟/بعد خانوار۴ تا ۶ نفری حدود نیمی از کودکان کار و خیابان

    مدیرکل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه به دنبال حمایت‌های اجتماعی از خانواده‌های کودکان کار و خیابان و توانمندسازی این خانواده‌ها هستیم، می‌گوید: قطعا فرایندهای اقتصادی بسیار مهم هستند اما لزوما همه افراد فقیر کودکانشان در خیابان حاضر نیستند لذا مدل سیاست خانواده محوری در گام اول و مدل توجه به ان جی اوها در گام دوم برای مجموعه سازمان بهزیستی به عنوان یک سیاست اولویت‌دار مطرح است.