• thumbnail

    ترک تحصیل چگونه دانش آموزان را به سمت آسیب اجتماعی سوق می‌دهد؟

    از ترک تحصیل و فرار از مدرسه دانش‌آموزان به عنوان دغدغه‌ای اجتماعی یاد می‌شود زیرا در سایه نبود آموزش مهارت زندگی، طمع سوداگران مواد مخدر از فرصت پیش آمده بیش از بیش می شود؛ موضوعی که سازمان‌های مرتبط را به اجرای طرح و برنامه‌های پیشگیرانه از ترک تحصیل واداشته است.