• thumbnail

    زندگی به دور از تحقیر و تنبیه

    عطر و طعم دلنشین خوراکی‌های خانگی این خانه را زنانی می‌آفرینند که از تاریک‌ترین نقطه‌های شهر آمده‌اند. از اعماق تصورات خاموش مردانی که به جای عشق، خشونت می‌کنند. به جای نوازش، تنبیه و به جای گشودن آغوش برای زن یا دختر خود، تحقیر می‌کند. زنان آسیب دیده از خشونت در این خانه راه و رسم زندگی دور از تحقیر و تنبیه را فرامی گیرند و با کارآفرینی غرور از دست رفته خود را بازمی‌یابند.