• thumbnail

    دولت برنامه‌ای برای خروج از”کنوانسیون حقوق کودک”ندارد/رشته بزهکاری اطفال داریم اما حقوق‌کودک نه

    دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، گفت: علیرغم تصویب آئین نامه کودکان کار خیابان در سال ۸۴، اما دستگاهای متولی اجرای آن می‌گویند در حال بازنگری این آیین نامه هستند، حال آنکه در ماده شش آیین نامه اجرایی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۹۹ نیز به تکالیف دستگاه‌ها برای مواجهه با کودکان کار و خیابان اشاره شده و دیگر حتی نیازی به آیین نامه سال ۸۴ نیست اما باز هم دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکرده و این مورد بر زمین مانده است.