• thumbnail

    نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

    قانون مهریه کمیسیون قضایی مجلس عطف به ماسبق می شود

    نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به بررسی طرح مربوط به مهریه در این کمیسیون تاکید کرد: این قانون و مواد آن در صورت تصویب عطف به ماسبق می شود و شامل حال زندانیان کنونی مهریه خواهد شد.