• thumbnail

    اهدای پنج تبلت به پنج قلوهای اصفهانی

    تولد هر کودک همراه با شور و شادی است اما گاهی تعداد این فرزندان بیشتر از برنامه‌ریزی و توان خانواده است و به نوعی خانواده غافلگیر می‌شود. اینجاست که با حمایت مسئولین و خیرین چراغ امید خانواده‌ها روشن می‌شود.